Amber SPA Boutique HotelLoading...

Privātuma politika Amber SPA Boutique Hotel

Viesnīcu iekšā Jūrmala
 
Rezervācija
Ierašanās
Izlidošana ...
1
nakts naktis

Privātuma politika

Personiskie dati tiek izmantoti kā informācija un jūsu identitātes apstiprinājums, kā arī komunikācijai ar klientu.

Kad Jūs sniedzat personisko informāciju, mēs ierobežojam jūsu personas datu vākšanu: vārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, e-pastu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, adresi un amata nosaukumu, daudzi mūsu klienti sniedz informāciju tikai par vārdu un e-pasta adresi, kas arī ir pieņemams saziņai ar jums.

Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai IWC Balans iekšienē, mēs netirgojam Jūsu personisko informāciju un personas datus trešajām pusēm. Jūsu dati tiek izmantoti tikai, lai nosūtīt jums informāciju par treniņiem un izmaiņām / informāciju, kas attiecas uz mūsu piedāvāto wellness un viesmīlības pakalpojumiem.